Ochrana dát

 

Aktuálne nastavenia súborov cookie (Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť tu):

[borlabs_cookie]

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje druh, rozsah a účel spracovania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a s ňou spojených webových stránok, funkcií a obsahu, ako aj externých online prezentácií, ako je napr. profil na sociálnej sieti. (ďalej spoločne len ako „online ponuka“). Čo sa týka použitých pojmov, ako sú „osobné údaje“ alebo ich „spracovanie“, odkazujeme na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zodpovedný:

 • Názov/Spoločnosť: Inštitút pre kvalitu a inovácie v domácej starostlivosti gGmbH (IQH)
 • Ulica č.: Fischbacher Strasse 100
 • PSČ, mesto, krajina: 66287 Saarbrücken-Quierschied
 • Obchodný register/č.:
 • Výkonný riaditeľ: Frederic Seebohm: verwaltung@iqh-institut.de
 • E-mailová adresa: info@iqh-institut.de

Typy spracovávaných údajov:

☐ Údaje o zásobách (napr. mená, adresy).

☐ Kontaktné informácie (napr. e-mail, telefónne čísla).

☐ Údaje o obsahu (napr. textový vstup, fotografie, videá).

☐ Údaje o zmluve (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka).

☐ Platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb).

☐ Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu).

☐ Meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).

Spracovanie osobitných kategórií údajov (článok 9 ods. 1 GDPR):

☐ V zásade sa nespracúvajú žiadne špeciálne kategórie údajov, pokiaľ ich nespracúva používateľ, napr. zadané do online formulárov.

Kategórie osôb dotknutých spracúvaním:

☐ Zákazníci / potenciálni zákazníci / dodávatelia.

☐ Návštevníci a používatelia online ponuky.

V nasledujúcom texte budeme dotknuté osoby označovať aj ako „používatelia“.

Účel spracovania:

☐ Poskytovanie online ponuky, jej obsahu a funkcií.

☐ Poskytovanie zmluvných služieb, servisu a starostlivosti o zákazníkov.

☐ Odpovedanie na žiadosti o kontakt a komunikácia s používateľmi.

☐ Marketing, reklama a prieskum trhu.

☐ Bezpečnostné opatrenia.

Stav: 22.05.2018

1. Príslušné právne základy

V súlade s článkom 13 GDPR vás budeme informovať o právnom základe nášho spracovania údajov. Ak právny základ nie je uvedený vo vyhlásení o ochrane údajov, platí toto: Právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákon základom spracúvania na splnenie našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a právnym základom spracúvania na ochranu našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. V prípade, že si spracúvanie osobných údajov vyžadujú životné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži článok 6 odsek 1 písmeno d GDPR.

2. Zmeny a aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Vyhlásenie o ochrane údajov prispôsobíme hneď, ako to budú potrebné zmeny v spracovaní údajov, ktoré vykonávame. Budeme vás informovať hneď, ako si zmeny vyžiadajú vašu súčinnosť (napr. súhlas) alebo iné individuálne oznámenie.

3. Bezpečnostné opatrenia

 1. V súlade s čl. 32 GDPR prijímame vhodné technické opatrenia, berúc do úvahy súčasný stav techniky, náklady na implementáciu a druh, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj rôznu pravdepodobnosť výskytu a závažnosť riziko pre práva a slobody fyzických osôb a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany primeranej riziku; Opatrenia zahŕňajú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov kontrolou fyzického prístupu k údajom, ako aj prístupu, vstupu, prenosu, zabezpečenia dostupnosti a ich oddelenia. Okrem toho sme zaviedli postupy, ktoré zaisťujú uplatňovanie práv dotknutých osôb, vymazanie údajov a reakciu na údaje, ak sú údaje ohrozené. Okrem toho už pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a procesov zohľadňujeme ochranu osobných údajov v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológie a prostredníctvom predvolených nastavení, ktoré sú priaznivé pre ochranu údajov (článok 25 GDPR).
 2. Medzi bezpečnostné opatrenia patrí najmä šifrovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

4. Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

 1. Ak v rámci nášho spracovania sprístupníme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv alebo tretím stranám), prenesieme ich alebo im inak poskytneme prístup k údajom, deje sa tak len na základe zákonného povolenia (napr. údaje sa odovzdávajú tretím stranám, ako poskytovateľom platobných služieb, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR sa vyžaduje na plnenie zmluvy), udelili ste súhlas, stanovuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri používaní agentov, webových hostiteľov atď.).
 2. Ak poveríme tretie strany spracovaním údajov na základe takzvanej „zmluvy o spracovaní objednávky“, deje sa tak na základe čl. 28 DSGVO

5. Prevody do tretích krajín

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo sa tak deje v rámci využívania služieb tretích strán alebo sprístupnenia či prenosu údajov tretím stranám, prebieha len vtedy, ak ide o plnenie našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo nechávame spracúvať údaje v tretej krajine len vtedy, ak sú splnené osobitné požiadavky článku 44 a nasledujúcich GDPR. To znamená, že k spracovaniu dochádza napríklad na základe špeciálnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznané určenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej úrovni EÚ (napr. pre USA prostredníctvom „Privacy Shield“) alebo dodržiavanie oficiálne uznané osobitné zmluvné záväzky (tzv. „štandardné zmluvné doložky“).

6. Práva dotknutých osôb

 1. Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa predmetné údaje spracúvajú a požadovať informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s článkom 15 GDPR.
 2. Podľa toho máte. Článok 16 DSGVO právo požadovať doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú.
 3. V súlade s článkom 17 GDPR máte právo požadovať okamžité vymazanie predmetných údajov, prípadne v súlade s článkom 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania údajov.
 4. Máte právo požiadať, aby ste dostali údaje, ktoré ste nám poskytli v súlade s článkom 20 GDPR, a požiadať o ich prenos ďalším zodpovedným stranám.
 5. V súlade s článkom 77 GDPR máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR s účinnosťou do budúcnosti.

8. Právo namietať

Proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete kedykoľvek namietať v súlade s článkom 21 GDPR. Námietku možno uplatniť najmä proti spracovaniu na účely priamej reklamy.

9. Súbory cookie a právo vzniesť námietku proti priamej pošte

Používame dočasné a trvalé cookies, teda malé súbory, ktoré sú uložené na zariadení užívateľa (vysvetlenie pojmu a funkcie nájdete v poslednej časti tohto vyhlásenia o ochrane údajov). Niektoré z cookies sa používajú na zabezpečenie alebo sú potrebné na fungovanie našej online ponuky (napr. na prezentáciu webovej stránky) alebo na uloženie užívateľského rozhodnutia pri potvrdení bannera cookies. Okrem toho my alebo naši technologickí partneri používame cookies na meranie dosahu a marketingové účely, o ktorých sú užívatelia informovaní v rámci vyhlásenia o ochrane údajov.

Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookie na účely online marketingu možno vzniesť v súvislosti s veľkým počtom služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky v USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo zo strany EÚ http://www.youronlinechoices.com/ byť vysvetlené. Ďalej je možné ukladanie cookies dosiahnuť ich vypnutím v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že v tomto prípade nie je možné využiť všetky funkcie tejto online ponuky.

10. Vymazanie údajov

 1. Nami spracovávané údaje budú vymazané alebo ich spracovanie obmedzené v súlade s čl.17 a 18 GDPR. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, nami uložené údaje sa vymažú, len čo už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie. Ak údaje nebudú vymazané, pretože sú potrebné na iné a zákonom prípustné účely, ich spracovanie bude obmedzené. To znamená, že údaje budú zablokované a nebudú spracované na iné účely. Týka sa to napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.
 2. Skladovanie sa podľa zákonných požiadaviek vykonáva najmä 6 rokov v súlade s § 257 ods. 1 HGB (knihy, inventáre, otváracie súvahy, ročné účtovné závierky, obchodné listy, účtovné doklady a pod.) a 10 rokov v podľa § 147 ods. 1 AO (knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné a obchodné listy, daňové doklady a pod.).

11. Poskytovanie zmluvných služieb

 1. Údaje o inventári (napr. mená a adresy, ako aj kontaktné údaje používateľov), zmluvné údaje (napr. použité služby, mená kontaktných osôb, platobné údaje) spracúvame na účely plnenia našich zmluvných záväzkov a služieb v súlade s článkom 6 ods. lit b. GDPR. Pre uzavretie zmluvy sú potrebné údaje označené v online formulároch ako povinné.
 2. Používatelia si môžu voliteľne vytvoriť používateľský účet, najmä tým, že budú môcť prezerať svoje objednávky. V rámci registrácie sú používateľom oznámené požadované povinné údaje. Používateľské účty nie sú verejné a vyhľadávače ich nemôžu indexovať. Ak používatelia ukončili svoj používateľský účet, ich údaje týkajúce sa používateľského účtu budú vymazané, pričom ich uchovávanie je nevyhnutné z obchodných alebo daňových dôvodov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Je povinnosťou užívateľa zálohovať si svoje dáta pred skončením zmluvy v prípade jej ukončenia. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky údaje používateľa uložené počas trvania zmluvy.
 3. V rámci registrácie a obnovených registrácií ako aj využívania našich online služieb ukladáme IP adresu a čas príslušnej užívateľskej akcie. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov, ako aj ochrany užívateľa pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Tieto údaje sa v zásade nepostúpia tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo ak neexistuje zákonná povinnosť tak urobiť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 4. Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky našej online ponuky, záujem o naše produkty) a údaje o obsahu (napr. záznamy v kontaktnom formulári alebo používateľskom profile) spracúvame na reklamné účely v používateľskom profile, napríklad na zobrazenie informácií o produkte používateľa na základe na služby, ktoré predtým využívali.
 5. Vymazanie sa uskutoční po uplynutí zákonnej záruky a porovnateľných záväzkov, nutnosť uchovávania údajov sa kontroluje každé tri roky; pri zákonných archivačných povinnostiach dochádza k výmazu po ich uplynutí (zánik obchodno-právnej (6 rokov) a daňovo-právnej (10 rokov) ukladacej povinnosti); Informácie v zákazníckom účte zostávajú, kým nebudú vymazané.

12. Kontakt

 1. Pri kontaktovaní nás (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) budú informácie poskytnuté používateľom spracované na spracovanie žiadosti o kontakt a jej spracovanie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Používateľské informácie môžu byť uložené v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi („CRM System“) alebo v porovnateľnej organizácii.
 3. CRM systém „Helpdesk“ od poskytovateľa Help Scout Inc., 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA používame na základe našich oprávnených záujmov (efektívne a rýchle spracovanie dopytov používateľov). Za týmto účelom sme uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Help Scout s takzvanými štandardnými zmluvnými doložkami, v ktorých sa Help Scout zaväzuje spracovávať používateľské údaje iba v súlade s našimi pokynmi a dodržiavať štandardy ochrany údajov EÚ. Help Scout je tiež certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak dodatočnú záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&;status=Active).
 4. Žiadosti vymažeme, ak už nie sú potrebné. Nevyhnutnosť prehodnocujeme každé dva roky; Dopyty zákazníkov, ktorí majú zákaznícky účet trvalo ukladáme a na vymazanie odkazujeme na informácie o zákazníckom účte. V prípade zákonných archivačných povinností dochádza k výmazu po ich uplynutí (koniec obchodnoprávnej (6 rokov) a daňovo-právnej (10 rokov) ukladacej povinnosti).

13. Komentáre a príspevky

 1. Ak používatelia zanechajú komentáre alebo iné príspevky, ich IP adresy sú uložené po dobu 7 dní na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 2. Je to pre našu bezpečnosť, ak niekto zanechá v komentároch a príspevkoch nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atď.). V tomto prípade môžeme byť za komentár alebo príspevok trestne stíhaní a zaujíma nás teda totožnosť autora.

14. Načítanie profilového obrázku Gravatar

Službu Gravatar od Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA využívame v rámci našej online ponuky a najmä na blogu.

Gravatar je služba, kde sa používatelia môžu zaregistrovať a ukladať profilové obrázky a svoje e-mailové adresy. Ak používatelia zanechajú príspevky alebo komentáre s príslušnou e-mailovou adresou na iných online prezentáciách (najmä v blogoch), ich profilové obrázky sa môžu zobraziť vedľa príspevkov alebo komentárov. Na tento účel sa e-mailová adresa poskytnutá používateľmi prenesie do Gravataru v zašifrovanej forme, aby bolo možné skontrolovať, či bol pre ňu uložený profil. Toto je jediný účel odoslania e-mailovej adresy a nebude použitá na žiadny iný účel, ale bude následne vymazaná.

Gravatar sa používa na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 (1) (f) GDPR, keďže Gravatar používame na to, aby sme autorom príspevkov a komentárov ponúkli možnosť personalizovať ich príspevky profilovým obrázkom.

Automattic je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&;status=Active).

Zobrazovaním obrázkov sa Gravatar dozvie IP adresu používateľa, pretože je to potrebné na komunikáciu medzi prehliadačom a online službou. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Gravatar nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Ak používatelia nechcú, aby sa v komentároch zobrazoval avatar prepojený s ich e-mailovou adresou služby Gravatar, mali by ste na komentovanie použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je uložená v službe Gravatar. Upozorňujeme tiež, že je tiež možné použiť anonymnú e-mailovú adresu alebo žiadnu e-mailovú adresu, ak si používateľ neželá, aby bola jeho vlastná e-mailová adresa odoslaná spoločnosti Gravatar. Používatelia môžu úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nebudú používať náš systém komentárov.

15. Akismet Anti-Spam Kontrola

Naša online ponuka využíva službu "Akismet" poskytovanú spoločnosťou Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Používanie je založené na našich oprávnených záujmoch v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pomocou tejto služby sú komentáre od skutočných ľudí odlíšené od spamových komentárov. Na tento účel sa všetky informácie o komentároch posielajú na server v USA, kde sa analyzujú a uchovávajú štyri dni na účely porovnania. Ak bol komentár klasifikovaný ako spam, údaje budú uložené aj po tomto čase. Tieto informácie zahŕňajú zadané meno, e-mailovú adresu, IP adresu, obsah komentára, referrer, informácie o použitom prehliadači a počítačovom systéme a čas zadania.

Automattic je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&;status=Active).

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Akismet nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Používatelia môžu používať pseudonymy alebo nezadávať svoje meno alebo e-mailovú adresu. Prenosu údajov môžete úplne zabrániť nepoužívaním nášho pripomienkového systému. To by bola škoda, ale bohužiaľ nevidíme žiadne iné alternatívy, ktoré by fungovali rovnako efektívne.

16. Zhromažďovanie prístupových údajov a protokolových súborov

 1. Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR zhromažďujeme údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. serverové protokolové súbory). Prístupové údaje zahŕňajú názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, notifikáciu o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, adresu URL odkazujúceho subjektu (predtým navštívená stránka), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa.
 2. Informácie zo súboru denníka sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na vyšetrenie zneužitia alebo podvodu) uchovávajú maximálne sedem dní a potom sa vymažú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, sú vylúčené z vymazania, kým sa príslušný incident definitívne neobjasní.

17. Prítomnosť online sociálnych médií

 1. V rámci sociálnych sietí a platforiem udržiavame online prítomnosť, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a aby sme ich mohli informovať o našich službách tam. Pri volaní do príslušných sietí a platforiem platia zmluvné podmienky a pokyny na spracovanie údajov ich príslušných operátorov.
 2. Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, spracovávame údaje používateľov, ak s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napríklad píšu príspevky na našej online prezentácii alebo nám posielajú správy.

18. Súbory cookie a meranie návštevnosti

 1. Cookies sú informácie, ktoré sa prenášajú z nášho webového servera alebo webových serverov tretích strán do webového prehliadača používateľa a tam sa ukladajú na neskoršie použitie. Súbory cookie môžu byť malé súbory alebo iné typy ukladania informácií.
 2. Používame „súbory cookie relácie“, ktoré sa ukladajú iba počas trvania aktuálnej návštevy našej online prítomnosti (napr. na umožnenie uloženia stavu vášho prihlásenia alebo funkcie nákupného košíka a tým vôbec využívania našej online ponuky). Náhodne vygenerované jedinečné identifikačné číslo, takzvané ID relácie, je uložené v súbore cookie relácie. Súbor cookie obsahuje aj informácie o jeho pôvode a dobe uloženia. Tieto súbory cookie nemôžu ukladať žiadne iné údaje. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď ukončíte používanie našej online služby a napríklad sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
 3. Používatelia sú informovaní o používaní súborov cookie v rámci merania pseudonymného rozsahu v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.
 4. Ak si používatelia neželajú, aby sa na ich počítači ukladali súbory cookie, sú požiadaní, aby deaktivovali príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené cookies je možné vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.
 5. Používanie súborov cookie, ktoré sa používajú na meranie rozsahu a reklamné účely, môžete zrušiť prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatívy sieťovej reklamy (http://optout.networkadvertising.org/) a navyše webovú stránku USA (http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) protirečia.

19. Google Analytics

[borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]

 1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO) využívame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google LLC („Google“). Google používa súbory cookie. Informácie generované súborom cookie o používaní online ponuky používateľom sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.
 2. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, a preto ponúka záruku dodržiavania európskeho zákona o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&;status=Active).
 3. Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie využívania našej online ponuky používateľmi, na zostavenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním tejto online ponuky a internetu. Zo spracovaných údajov je možné vytvárať pseudonymné užívateľské profily.
 4. Google Analytics používame na zobrazovanie reklám umiestnených v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov iba tým používateľom, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú založené na navštívené webové stránky). Pomocou remarketingových publík chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a neboli otravné.
 5. Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP adresy. To znamená, že IP adresa používateľa je skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.
 6. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nezlučuje s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; Okrem toho môžu používatelia zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s ich používaním online ponuky spoločnosťou Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 7. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietok nájdete na webových stránkach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používanie údajov spoločnosťou Google, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov“), https://policies.google.com/technologies/ads ("Použitie údajov na reklamné účely"), https://adssettings.google.com/authenticated („Spravujte informácie, ktoré spoločnosť Google používa na zobrazovanie reklám“).

20. Re/Marketingové služby Google

 1. Marketingové a remarketingové služby (skrátene „Google Marketing Services“) využívame na základe našich oprávnených záujmov (tj záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO). “) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
 2. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, a preto ponúka záruku dodržiavania európskeho zákona o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&;status=Active).
 3. Marketingové služby Google nám umožňujú zobrazovať reklamy pre našu webovú stránku a na nej cielenejšie, aby sme používateľom mohli prezentovať iba reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré mal záujem na iných webových stránkach, hovoríme o „remarketingu“. Na tieto účely, keď sa pristupuje na naše a iné webové stránky, na ktorých sú aktívne marketingové služby Google, Google priamo spustí kód a takzvané (re)marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, tiež známy ako „web označovaný ako „majáky“ ) integrovaný do webovej stránky. S ich pomocou sa na zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie, teda malý súbor (namiesto súborov cookie možno použiť aj porovnateľné technológie). Súbory cookie môžu byť nastavené rôznymi doménami vrátane google.com, doubleclick.net, welcomemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštevuje, aký obsah ho zaujíma a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, časy návštev a ďalšie informácie o využívaní online ponuky. Zaznamenáva sa aj IP adresa užívateľa, pričom Google Analytics informujeme, že IP adresa je v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená a len vo výnimočných prípadoch úplne na prenesenú na server Google v USA a tam skrátené. IP adresa sa nezlučuje s údajmi používateľa v rámci iných ponúk Google. Vyššie uvedené informácie môže Google tiež kombinovať s takýmito informáciami z iných zdrojov. Ak potom používateľ navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobraziť reklamy prispôsobené jeho záujmom.
 4. Údaje o používateľoch sa spracúvajú pseudonymne ako súčasť marketingových služieb Google. To znamená, že Google neukladá a nespracúva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracúva príslušné údaje v súvislosti s cookies v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie bez ohľadu na to, kto týmto vlastníkom súboru cookie je. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie zhromaždené marketingovými službami Google o používateľoch sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na servery spoločnosti Google v USA.
 5. Medzi marketingové služby Google, ktoré využívame, patrí online reklamný program „Google AdWords“. V prípade Google AdWords dostane každý zákazník AdWords iný „konverzný súbor cookie“. To znamená, že súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať.
 6. Môžeme využiť aj službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám umožňuje pochopiť účinky rôznych zmien na webovej lokalite (napr. zmeny vstupných polí, dizajnu atď.) v rámci takzvaného „A/B testovania“. Na tieto testovacie účely sa na zariadeniach používateľov ukladajú súbory cookie. Spracúvajú sa iba pseudonymné používateľské údaje.
 7. Môžeme tiež použiť „Google Tag Manager“ na integráciu a správu analytických a marketingových služieb Google na našej webovej stránke.
 8. Ďalšie informácie o tom, ako Google používa údaje na marketingové účely, nájdete na stránke s prehľadom: https://policies.google.com/technologies/ads, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú na adrese https://policies.google.com/privacy k dispozícii.
 9. Ak chcete namietať proti inzercii založenej na záujmoch prostredníctvom marketingových služieb Google, môžete použiť možnosti nastavenia a deaktivácie poskytované spoločnosťou Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

21. Facebook, vlastné publikum a marketingové služby Facebooku

[borlabs_cookie_opt_out tracking=”facebook-pixel”]

 1. Z dôvodu našich oprávnených záujmov na analýze, optimalizácii a ekonomickom prevádzkovaní našej online ponuky a na tieto účely tzv. „Facebook pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , USA, alebo ak máte sídlo v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).
 2. Facebook je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&;status=Active).
 3. Facebook dokáže pomocou Facebook pixelu určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook Ads“). V súlade s tým používame Facebook pixel na zobrazovanie reklám na Facebooku, ktoré sme umiestnili len tým používateľom Facebooku, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí majú určité vlastnosti (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú založené na navštívených webové stránky). Pomocou Facebook pixelu chceme tiež zabezpečiť, aby naše Facebook reklamy zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a neboli otravné. Pomocou Facebook pixelu môžeme tiež pochopiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že uvidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „konverzia“).
 4. Ďalej pri používaní Facebook pixelu používame doplnkovú funkciu „rozšírené porovnanie“ (tu sa používajú údaje ako telefónne čísla, e-mailové adresy alebo Facebook ID používateľov) na vytváranie cieľových skupín („Vlastné publikum“ alebo „Pozri Alike Audiences") Facebook (šifrované) prenášané. Ďalšie informácie o „rozšírenej synchronizácii“: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
 5. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook prebieha v rámci smerníc Facebooku na používanie údajov. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku v pokynoch na používanie údajov Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétne informácie a podrobnosti o Facebook pixeli a jeho fungovaní nájdete v oblasti pomoci Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
 6. Môžete namietať proti zhromažďovaniu Facebook pixelom a používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak chcete nastaviť typy reklám, ktoré sa vám zobrazujú na Facebooku, prejdite na stránku, ktorú vytvoril Facebook, a postupujte podľa pokynov, ako tam nastaviť reklamu založenú na používaní: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy. Nastavenia sú nezávislé od platformy, tj sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.
 7. Aby ste zabránili zhromažďovaniu vašich údajov pomocou Facebook pixelu na našej webovej stránke, kliknite prosím na nasledujúci odkaz: Facebook opt-out Poznámka: Ak kliknete na odkaz, vo vašom zariadení sa uloží súbor cookie „opt-out“. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na odkaz. Okrem toho, odhlásenie sa vzťahuje iba na prehliadač, ktorý používate, a iba v rámci našej webovej domény, na ktorú ste klikli na odkaz.
 8. Môžete tiež použiť deaktivačnú stránku iniciatívy sieťovej reklamy (http://optout.networkadvertising.org/) a navyše webovú stránku USA (http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) protirečia.

22. Sociálne doplnky pre Facebook

 1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO) využívame sociálne pluginy („pluginy“) sociálnych sieť facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pluginy môžu zobrazovať prvky interakcie alebo obsah (napr. videá, grafiku alebo textové príspevky) a dajú sa rozpoznať podľa jedného z log Facebooku (biele „f“ na modrej dlaždici, výrazy „Páči sa mi“, „Páči sa mi“ alebo „ palec hore" alebo sú označené dodatkom "Facebook Social Plugin". Zoznam a vzhľad sociálnych doplnkov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 2. Facebook je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&;status=Active).
 3. Ak používateľ vyvolá funkciu tejto online ponuky, ktorá obsahuje takýto plugin, nadviaže jeho zariadenie priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu sa prenáša priamo z Facebooku do zariadenia užívateľa, ktoré ho integruje do online ponuky. Zo spracovaných údajov je možné vytvárať užívateľské profily. Nemáme teda žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu, a preto informujeme používateľov podľa úrovne našich vedomostí.
 4. Integráciou pluginu dostane Facebook informáciu, že používateľ vstúpil na príslušnú stránku online ponuky. Ak je používateľ prihlásený na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu jeho účtu na Facebooku. Ak používatelia interagujú s pluginmi, napríklad stlačením tlačidla Páči sa mi to alebo vytvorením komentára, príslušné informácie sa z vášho zariadenia odošlú priamo na Facebook a tam sa uložia. Ak používateľ nie je členom Facebooku, stále existuje možnosť, že Facebook zistí a uloží jeho IP adresu. Podľa Facebooku je v Nemecku uložená iba anonymná IP adresa.
 5. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia používateľov nájdete v informáciách o ochrane údajov Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Ak je používateľ členom Facebooku a nechce, aby o ňom Facebook prostredníctvom tejto online ponuky zhromažďoval údaje a spájal ich s údajmi o jeho členoch uloženými na Facebooku, musí sa pred použitím našej online ponuky odhlásiť z Facebooku a vymazať svoje cookies. Ďalšie nastavenia a námietky proti používaniu údajov na reklamné účely sú možné v rámci nastavení facebookového profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy alebo prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo zo strany EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sú nezávislé na platforme, tj sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia. Partnerský program Amazon
 7. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem na hospodárnom fungovaní našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR) sme účastníkmi partnerského programu Amazon EU, ktorý bol navrhnutý tak, aby poskytoval médium pre webové stránky, pomocou ktorého je možné zarábať za umiestňovanie reklám a odkazov na reklamu Amazon.de. Amazon používa súbory cookie, aby mohol sledovať pôvod objednávok. Okrem iného môže Amazon rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na tejto webovej stránke.
 8. Ďalšie informácie o používaní údajov Amazonom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&;nodeId=3312401.

23. Spravodaj

 1. Pomocou nasledujúcich informácií vás informujeme o obsahu nášho newslettera, ako aj o postupoch registrácie, odosielania a štatistického vyhodnocovania, ako aj o vašom práve na námietku. Prihlásením sa na odber nášho newslettera súhlasíte s jeho odberom a popísanými postupmi.
 2. Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a iné elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „newsletter“) zasielame len so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením. Ak je obsah newslettera pri registrácii na odber noviniek konkrétne popísaný, je rozhodujúci pre súhlas užívateľa. Náš newsletter obsahuje aj informácie o našich produktoch, ponukách, akciách a našej spoločnosti.
 3. Dvojité prihlásenie a prihlásenie: Registrácia na odber nášho newslettera prebieha v takzvanom postupe dvojitého prihlásenia. To znamená, že po registrácii dostanete e-mail, v ktorom budete vyzvaní na potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať s cudzou e-mailovou adresou. Registrácie na odber noviniek sa zaznamenávajú, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času registrácie a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaprotokolujú sa aj zmeny vašich údajov uložených poskytovateľom prepravných služieb.
 4. Poskytovateľ prepravných služieb: Newsletter zasiela KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londýn W6 7NJ, Spojené kráľovstvo, ďalej len „poskytovateľ prepravných služieb“. Pravidlá ochrany údajov poskytovateľa prepravných služieb si môžete pozrieť tu: https://www.klick-tipp.com/datenschutz.
 5. Okrem toho môže poskytovateľ prepravných služieb podľa vlastných informácií použiť tieto údaje v pseudonymnej forme, t. j. bez pridelenia používateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu prepravy a prezentáciu newsletteru alebo na štatistické účely s cieľom určiť, z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. Poskytovateľ prepravných služieb však nepoužíva údaje o príjemcoch našich newsletterov na to, aby im sami písali alebo ich odovzdával tretím stranám.
 6. Registračné údaje: Na prihlásenie sa k odberu noviniek postačí, ak zadáte svoju e-mailovú adresu. Voliteľne vás žiadame o zadanie mena, aby sme vás mohli osobne osloviť v newsletteri.
 7. Meranie úspešnosti – newslettery obsahujú takzvaný „web beacon“, tj súbor s veľkosťou pixlov, ktorý sa načíta zo servera poskytovateľa prepravných služieb pri otvorení newslettera. V rámci tohto získavania sa najskôr zhromažďujú technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas získania. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miest vyhľadávania (ktoré možno určiť pomocou adresy IP) alebo časov prístupu. Súčasťou štatistických zisťovaní je aj zisťovanie, či sú newslettery otvárané, kedy sú otvárané a na ktoré odkazy sa klikne. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie priradené jednotlivým príjemcom newslettera. Nie je však naším cieľom ani cieľom poskytovateľa prepravných služieb monitorovať jednotlivých používateľov. Vyhodnotenia nám oveľa viac slúžia na to, aby sme rozpoznali čitateľské návyky našich používateľov a prispôsobili im náš obsah alebo posielali iný obsah podľa záujmov našich používateľov.
 8. Odosielanie newsletteru a meranie úspešnosti sú založené na súhlase príjemcu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a, článkom 7 GDPR v spojení s článkom 7 ods. 2 č. 3 UWG alebo na základe zákonného povolenia v súlade s článkom 7 ods.3 UWG.
 9. Proces registrácie je prihlásený na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 (1) (f) GDPR a slúži ako dôkaz súhlasu s odberom newslettera.
 10. Ukončenie/Zrušenie – Odber nášho newslettera môžete kedykoľvek ukončiť, tj odvolať svoj súhlas. Odkaz na zrušenie newslettera nájdete na konci každého newslettera. Ak sa používatelia zaregistrovali iba na odber noviniek a túto registráciu zrušili, ich osobné údaje budú vymazané.

24. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

 1. Obsah alebo ponuky služieb od poskytovateľov tretích strán používame v rámci našej online ponuky na základe našich oprávnených záujmov (tj záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. Integrované služby ako sú videá alebo fonty (ďalej jednotne len „obsah“). To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu, ktorí sú tretími stranami, vnímajú IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do svojho prehliadača. Na zobrazenie tohto obsahu je teda potrebná IP adresa. Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú iba IP adresu na doručenie obsahu. Poskytovatelia tretích strán môžu na štatistické alebo marketingové účely používať aj takzvané pixelové značky (neviditeľná grafika, tiež známa ako „web beacons“). „Pixelové značky“ možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť stránok tejto webovej lokality. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookies na zariadení užívateľa a môžu okrem iného obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, časy návštev a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky a môžu byť prepojené s takýmito informáciami z iných zdrojov.
 2. Nasledujúca prezentácia ponúka prehľad poskytovateľov tretích strán a ich obsah spolu s odkazmi na ich vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o spracúvaní údajov a v niektorých prípadoch už tu spomenuté možnosti namietať (tzv. opt -von):
 • Ak naši zákazníci využívajú platobné služby tretích strán (napr. PayPal alebo Sofortüberweisung), platia zmluvné podmienky a upozornenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov tretích strán, ktoré je možné vyvolať na príslušných webových stránkach alebo v transakčných aplikáciách.
 • Externé písma od spoločnosti Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Písma Google sú integrované vyvolaním servera v spoločnosti Google (zvyčajne v USA). Ochrana dát: https://policies.google.com/privacy, odhlásiť sa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Mapy poskytnuté poskytovateľom tretej strany Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlásenie: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Videá z platformy „YouTube“ poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana dát: https://policies.google.com/privacy, odhlásiť sa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funkcie služby Google+ sú integrované v našej online ponuke. Tieto funkcie ponúka poskytovateľ tretej strany Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Google+, môžete kliknutím na tlačidlo Google+ prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom Google+. To umožňuje spoločnosti Google priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Google+ používa. Ochrana dát: https://policies.google.com/privacy, odhlásiť sa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funkcie služby Instagram sú integrované v našej online ponuke. Tieto funkcie ponúka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Instagrame, môžete kliknutím na tlačidlo Instagram prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom na Instagrame. To umožňuje Instagramu priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Instagram využíva. Ochrana dát: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • V rámci našej online ponuky využívame marketingové funkcie (tzv. „LinkedIn Insight Tag“) siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom prístupe na jednu z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili našu webovú stránku so svojou IP adresou. Pomocou LinkedIn Insight Tag vieme analyzovať úspešnosť našich kampaní v rámci LinkedIn alebo im určiť cieľové skupiny na základe interakcie používateľov s našou online ponukou. Ak ste zaregistrovaný na LinkedIn, je možné, že LinkedIn priradí vašu interakciu s našou online ponukou k vášmu používateľskému účtu. Aj keď kliknete na tlačidlo LinkedIn „Odporúčať“ a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže priradiť vašu návštevu našej webovej stránky vám a vášmu používateľskému účtu. LinkedIn je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&;status=Active). Ochrana dát: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, odhlásiť sa: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Používame sociálne doplnky zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Ak vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Plugin prenáša údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré tiež obsahujú funkcie Pinterestu, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, ako používate Pinterest a súbory cookie. Ochrana dát: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • V rámci našej online ponuky je možné integrovať funkcie služby alebo platformy Twitter (ďalej len „Twitter“). Twitter je ponuka od spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcie zahŕňajú zobrazenie našich príspevkov v rámci Twitteru v rámci našej online ponuky, prepojenie na náš profil na Twitteri a možnosť interakcie s príspevkami a funkciami Twitteru, ako aj meranie toho, či používatelia čítali reklamy, ktoré sme umiestnili na Twitter. oslovte našu online ponuku (tzv. meranie konverzie). Twitter je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield, a preto ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&;status=Active). Ochrana dát: https://twitter.com/de/privacy, odhlásiť sa: https://twitter.com/personalization.
 • Používame sociálne doplnky zo sociálnej siete Tumblr prevádzkovanej spoločnosťou Tumblr, Inc. so sídlom na 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA („Tumblr“). Keď vstúpite na stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Tumblr. Plugin prenáša údaje denníka na server Tumblr v USA. Tieto informácie denníka môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré tiež obsahujú funkcie Tumblr, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, ako používate Tumblr a súbory cookie. Ochrana dát: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Využívame funkcie siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z našich stránok obsahujúcich funkcie Xing, vytvorí sa spojenie so servermi Xing. Podľa našich vedomostí sa neukladajú žiadne osobné údaje. Predovšetkým sa neukladajú žiadne IP adresy ani sa hodnotí správanie pri používaní. Ochrana dát: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Webová analýza a optimalizácia pomocou služby Hotjar, poskytovateľa tretej strany Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Pomocou Hotjar je možné sledovať pohyby na webových stránkach, na ktorých sa Hotjar používa (tzv. heat mapy). Môžete napríklad vidieť, ako ďaleko sa používatelia posúvajú a na ktoré tlačidlá ako často klikajú. Zaznamenávajú sa aj technické údaje ako zvolený jazyk, systém, rozlíšenie obrazovky a typ prehliadača. Tu je možné vytvoriť užívateľské profily, aspoň dočasne, počas návštevy našej webovej stránky. Okrem toho je pomocou Hotjar možné získať spätnú väzbu priamo od používateľov webovej stránky. Získavame tak cenné informácie, aby boli naše webové stránky ešte rýchlejšie a pre zákazníkov príjemnejšie. Ochrana dát: https://www.hotjar.com/privacy. Deaktivovať: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • Externý kód rámca JavaScript „jQuery“, ktorý poskytuje nadácia jQuery Foundation tretej strany, https://jquery.org.
sk_SKSlovak